Karty Podarunkowe

Regulamin Kart Podarunkowych Argentum Biżuteria

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Wydawca – podmiot, na którego rzecz zostały wydane Karty Podarunkowe Argentum Biżuteria

Salon Sprzedaży – położony na terytorium Polski, wchodzący w skład sieci Wydawcy punkt sprzedaży Towarów lub Usług, akceptujący transakcje dokonywane przy użyciu Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria

Karta Podarunkowa Argentum Biżuteria (dalej zwana również Kartą) – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela na zasadach niniejszego Regulaminu Kart Podarunkowych, posiadająca pasek magnetyczny, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży Argentum Biżuteria.

Nabywca – osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Argentum Biżuteria

Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży.

Towary lub Usługi – przedmioty lub usługi oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

Dostępne Saldo – liczba punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Argentum Biżuteria

Niewykorzystane Środki – liczba punktów na Karcie Podarunkowej Argentum Biżuteria, które nie zostały wykorzystane przed upłynięciem Terminu Ważności Karty.

Termin Ważności – oznacza dzień przypadający 24 miesięce od daty wydania Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria

Terminal POS – oznacza terminale lub inne urządzenia znajdujące się w Salonach Sprzedaży, umożliwiające dokonywanie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria (wraz z zadeklarowaną przez Nabywcę liczbą punktów doładowaną na Karcie), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży Argentum Biżuteria. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Salonach Sprzedaży w Terminie Ważności Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria.
 2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie przekazania Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria Nabywcy.
 3. Wartość Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).
 4. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę nie stanowią depozytu, a ich wpłata nie prowadzi do ustanowienia odrębnego, indywidualnego rachunku prowadzonego przez Wydawcę. Nie można połączyć Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria z żadnym rachunkiem indywidualnym, depozytowym lub kredytowym posiadanym przez Użytkownika w jakiejkolwiek instytucji finansowej.
 5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę, suma punktów zgromadzonych na Karcie zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary lub Usługi.
 6. W momencie pomniejszenia Dostępnego Salda na Karcie Podarunkowej Argentum Biżuteria o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za nabyte przy użyciu Karty Towary lub Usługi, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów lub usług w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie liczba punktów zgromadzonych na Karcie.
 7. Karta Podarunkowa Argentum Biżuteria nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Karta Podarunkowa Argentum Biżuteria zachowuje ważność przez okres 24 miesięce od dnia jej wydania. W momencie przekazania Karty Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa Argentum Biżuteria nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Termin Ważności Karty nie może zostać przedłużony.
 9. Dostępne Saldo pozostające na Karcie Podarunkowej Argentum Biżuteria po upływie lub w dniu określonym jako Termin Ważności stają się Środkami Niewykorzystanymi.
 10. Karta Podarunkowa Argentum Biżuteria może być realizowana wyłącznie po aktywacji oraz wyłącznie w Salonach Sprzedaży Argentum Biżuteria.
 11. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria Nabywcy odbywa się w następujący sposób: w salonie po uiszczeniu należności za Kartę
 12. Salon Sprzedaży/Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Argentum Biżuteria, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 13. Karta Podarunkowa Argentum Biżuteria jest formą gotówki i powinna być traktowana jak gotówka. Użytkownik Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed utratą, zniszczeniem lub kradzieżą. Użytkownik Karty przyjmuje na siebie pełne ryzyko strat związanych z jej utratą, zniszczeniem lub kradzieżą.
 14. Realizacja Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria w sposób nieuprawniony.
 15. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 16. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria. Personel dokona pobrania z Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria liczby punktów odpowiadającej cenie Towarów lub Usług nabytych przez Użytkownika od Wydawcy za pomocą Terminala POS.
 17. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Argentum Biżuteria:
 18. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży Argentum Biżuteria;
 19. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
 20. posiada Termin Ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 21. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria w wypadku:
 22. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria,
 23. braku technicznej możliwości realizacji Karty, w szczególności:
 24. niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
 25. uszkodzenia Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie
 26. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego z systemem informatycznym Wydawcy.
 27. W wypadku, gdy pomimo upływu Terminu Ważności Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria Dostępne Saldo na Karcie pozostaje niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu Niewykorzystanych Środków przekazanych Wydawcy.
 28. W wypadku, gdy cena Towarów lub Usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zgromadzonych na Karcie, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą. Użytkownik może również wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej Argentum Biżuteria do dopełnienia potrzebnej do zakupu liczby punktów.
 29. Po pełnym wykorzystaniu Dostępnego Salda z Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria nie będzie możliwe przeprowadzenie za jej pomocą żadnych transakcji sprzedaży.
 30. Karta Podarunkowa Argentum Biżuteria może być doładowana dodatkową kwotą w celu zwiększenia Dostępnego Salda.
 31. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Argentum Biżuteria będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 32. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży Argentum Biżuteria.
 33. W wypadku zwrotu Towarów lub Usług nabytych w Salonach Sprzedaży Argentum Biżuteria przy użyciu Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę, którą Wydawca przekaże Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów lub Usług. Karta, którą Wydawca przekaże Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała 24-miesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania oraz zostanie zasilona przez Wydawcę punktami w liczbie odpowiadającej cenie Towarów lub Usług podlegających zwrotowi.
 34. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 35. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów lub Usług nabytych z użyciem Karty potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 36. Karta Podarunkowa Argentum Biżuteria nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, nie jest kartą płatniczą.
 37. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 38. Wydanie Karty Podarunkowej Argentum Biżuteria Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

3 477 komentarzy to “Karty Podarunkowe